Методична скринька

                                                                               Детальніше 

    
Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів. Уроки в комп’ютерному класі дозволяють урізноманітнити види діяльності учнів. Крім того, комп’ютерні уроки дають можливість ефективно використовувати  диференційований підхід у навчальному процесі.
Використання комп’ютерних програм на уроках математики розвиває інтерес до вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхом: покращення наочності навчання, сприяння формуванню абстрактних уявлень про математичні моделі, поглиблення самостійності вивчення курсу, створення комфортних умов проведення різних форм контролю знань, що допомагає в розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених цілей навчання.
Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу. Використання комп’ютерних технологій: комп’ютерні презентації, комп’ютерне тестування. Програмні засоби використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному. Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно – логічних схем та опорних конспектів. Після комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. Цьому допомагає прикладна програма Power Point. Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.


Програмні засоби математики

  В даному розділі розміщені найбільш поширені програмні засоби викладання курсу математики. Тут Ви можете завантажити сучасне програмне забезпечення.


 • Advanced Grapher


Завантажити: http://www.alentum.com/download.htm

 •   Grapher 3D                                            

Завантажити: http://www.romanlab.com/3dg/index.html  

 • DG ( динамічна геометрія)

Завантажити: http://cikavosvit.at.ua/load/paket_dinamichnoji_geometriji_dg/1-1-0-5


 • Gran 1

Завантажити: http://www.ktoi.npu.edu.ua/index.php/uk/zavantazhyty/category/1-gran1

 • Gran 2D

 
Завантажити: http://www.freeware.ru/program_prog_id_25456.htm

 • Gran 3D

     Завантажити:    http://www.ktoi.npu.edu.ua/index.php/uk/zavantazhyty/category/3-gran3d

 •  GeoGebra

Завантажити: http://www.geogebra.org/cms/ru/download/

Використання практичних робіт на уроках геометрії.

   Однією із форм навчання учнів математики, що сприяє розвитку та вихованню  графічних, вимірювальних та обчислювальних навичок і вмінь є практичні заняття. Під практичними роботами слід розуміти навчальні завдання, що розв’язуються із застосуванням безпосередньо вимірювань, побудов, зображень, геометричного моделювання та конструювання, що організовуються за типом лабораторних робіт. В процесі виконання практичних робіт з математики  відбувається удосконалення навичок вимірювання, побудов, зображення, моделювання, конструювання, наближених обчислень.
   Під системою практичних робіт з математики слід розуміти впорядковану за метою сукупність навчальних занять, що спрямована на формування і розвиток в учнів умінь і навичок та задовольняє вимогам системності. Практичні роботи по кожній темі не повинні бути ізольованими. Вони повинні бути пов’язані з попереднім та наступним програмним матеріалом.
   Практичні роботи повинні враховувати індивідуальні особливості учнів, зокрема рівень їх підготовки, здібності, працездатність. Тому такі роботи (по можливості) повинні виконуватись однаковими за складом групами учнів. В процесі виконання практичних робіт учні повинні навчитись користуватись якомога більшою кількістю різноманітних інструментів (масштабною лінійкою, транспортиром, циркулем, мірною стрічкою). Важливо також застосовувати різноманітні обчислювальні засоби (таблиці, калькулятори). При цьому важливо навчити учнів самостійно визначати, який інструмент та обчислювальний засіб необхідний в кожному окремому випадку для отримання необхідної точності результатів. При виконанні практичних робіт учні можуть користуватись підручниками, довідковою літературою, таблицями, що сприяє розвитку навичок самостійності, їх підготовці до самоосвіти.
Практичні роботи розрізняють не тільки за змістом, але і за їх провідною навчальною цільовою спрямованістю. Розрізняють практичні роботи наступних видів:
 • 1) установчі, що проводяться з метою ознайомлення учнів з обладнанням та елементарними прийомами роботи з ним;
 • 2) ілюстративні, пов’язані з ознайомленням учнів з окремими фігурами, їх властивостями, геометричними фактами;
 • 3) тренувальні, які призначені для закріплення вивчених властивостей, співвідношень, фактів, а також направлені на оволодіння засобами побудови, зображення, доведення;
 • 4) дослідницькі, напрямлені на практичний пошук нових властивостей, які потім будуть логічно обґрунтовані;
 • 5) творчі, пов’язані з конструюванням геометричної наочності, створенням на основі геометричних властивостей спеціальних приладів;
 • 6) узагальнюючі, основною метою яких є систематизація та узагальнення теоретичних знань, методів побудов, зображень, вимірювань. 
     За змістом всі практичні роботи повинні мати практичний напрямок, сприяти виробленню в учнів практично важливих умінь і навичок, які б вони могли використовувати на інших уроках та в подальшому житті. Практичні роботи окрім мети – посилення практичного напрямку навчання, повинні бути не тільки тісно пов’язані з вивченим матеріалом, але і сприяти міцному їх засвоєнню. 
     Мета практичних робіт, що проводяться, може бути різноманітною:
- закріплення вивченого матеріалу, відпрацювання практичних навичок;
- систематизація знань учнів з вивченої теми та організація їх комплексного застосування на практиці;
- повторення та узагальнення за декількома темами;
- роботи, що мають випереджальний характер по вивченню нового матеріалу. Комментариев нет:

Отправить комментарий